ISO TRAINING SCHEDULE/LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC 

         Dưới đây là lịch các khóa học ISO tổ chức Public tại trung tâm đào tạo của Tư vấn Napha vào Quý 4 năm 2016:                                      

NO.

Tên khóa học

Mã lớp

Ngày

Tháng
 10

Tháng
11

Tháng
12

Học Phí
VND

A

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Awareness Training on ISO 9001:2015/ Đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

CL01

1

14

 

 

      500,000

2

ISO 9001:2015 Interpretation/Đào tạo Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2015

CL02

2

 

11-12

 

   1,000,000

3

ISO 9001:2015 Internal Auditor/Đào tạo Đánh giá  nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

CL03

2

 

 

9-10

   1,000,000

4

5 CORE TOOLS/Đào tạo 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng ISO/TS 16949 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA)

CL04

3

 

 

25-26-27

   2,000,000

B

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

5

Awareness Training on ISO 14001:2015/ Đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

MT01

1

28

 

 

      500,000

6

ISO 14001:2015 Interpretation/Đào tạo Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường theo ISO 14001:2015

MT02

2

 

18-19

 

   1,000,000

7

ISO 14001:2015 Internal Auditor/Đào tạo Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý Môi trường

MT03

2

 

 

16-17

   1,000,000