Quy trình 12 bước xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP được thực hiện bởi tư vấn Napha như sau:

BƯỚC

NỘI DUNG TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Bước 1

Lập nhóm công tác về HACCP

Bước 2

Mô tả sản phẩm

Bước 3

Xác định mục đích sử dụng

Bước 4

Thiết lập sơ đồ quy trình sản xuất

Bước 5

Thẩm tra sơ đồ quy trình sản xuất

Bước 6

Xác định và lập danh mục các mối nguy hại và các biện pháp phòng ngừa

Bước 7

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn CCPs

Bước 8

Thiết lập các ngưỡng tới hạn cho từng CCP

Bước 9

Thiết lập hệ thống giám sát cho từng CCP

Bước 10

Thiết lập các hành động khắc phục

Bước 11

Thiết lập các thủ tục thẩm tra

Bước 12

Thiết lập bộ tài liệu và lưu giữ hồ sơ HACCP

Tư vấn chi tiết về 12 bước áp dụng tiêu chuẩn HACCP