Để nâng cấp ISO 22000:2005 lên phiên bản ISO 22000:2018, NAPHA tư vấn cho doanh nghiệp cần phải biên soạn và cập nhật các hồ sơ tài liệu sau:

No.

Điều khoản

Tên hồ sơ tài liệu

A. CÁC TÀI LIỆU PHẢI CHỈNH SỬA

1

6.2

Mục tiêu & hoạch định để đạt được mục tiêu (ATTP)

2

9.3

Quy trình xem xét của lãnh đạo

3

10.1

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp & hành động khắc phục

4

--

Sổ tay an toàn thực phẩm

5

--

Các hồ sơ tài liệu theo hoạt động thực tế nhà máy

B. CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT LẬP MỚI

6

4.1

Phân tích bối cảnh của công ty về hệ thống ATTP

7

4.2

Nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm

8

6.1

Quy trình đánh giá rủi ro & cơ hội

9

6.3

Quy trình quản lý sự thay đổi

10

7.1.5

Quy trình quản lý các yếu tố phát triển bên ngoài hệ thống quản lý ATTP

11

7.1.6

Quy trình kiểm soát các quá trình, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài

12

8.1

Hoạt định kiểm soát & điều hành

13

9.1

Quy trình theo dõi, đo lường, phân tích & đánh giá