Tư vấn chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015

Bạn đang băn khoăn về việc chuyển đổi phiên bản mới ISO 9001:2015? Dưới đây là Kế hoạch tư vấn chuyển đổi phiên bản từ ISO 9001:2008 sang phiên bản  mới ISO 9001:2015 do tư vấn Napha thực hiện:

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tiến độ thực hiện

Manday/
Ngày công

Tháng thứ 1

Tháng thứ 2

1

Đào tạo nhận thức yêu cầu tiêu chuẩn phiên bản 2015

Tư vấn Napha & ISO team

x

 

1

2

 Đánh giá và phân tích thực trạng của hệ thống quản lý quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tư vấn Napha & ISO team

x

 

1

3

Lập kế hoạch nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản mới

Tư vấn Napha & ISO team

x

 

1

4

Xây dựng những thông tin văn bản còn thiếu so với yêu cầu của tiêu chuẩn mới

Tư vấn Napha & ISO team

x

 

1

5

Thực hiện và lưu giữ hồ sơ

Tư vấn Napha & ISO team

x

 

0.5

6

 Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn mới

Tư vấn Napha & ISO team

 

x

1

7

 Tiến hành đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn mới

Tư vấn Napha & ISO team

 

x

1

8

Tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp được phát hiện

Tư vấn Napha & ISO team

 

x

0.5

9

Tiến hành xem xét lãnh đạo

Lãnh đạo & ISO team

 

x

N/A

10

Đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015

Tổ chức chứng nhận

 

 

N/A

 

Tổng cộng manday/ Ngày công

 

 

 

7