Tư vấn ISO/IEC 17025

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh nghiệm, có tâm và có tầm trong lĩnh vực tư vấn các hệ thống quản lý Quốc tế nói chung và tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 nói riêng

  • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là gì?

    Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là gì?

    Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là gì? ISO 17025 là tiêu chuẩn được thiết kế hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng

    27,500 lượt xem

Tiếng Anh