OHSAS 18001:2007 là gì?

OHSAS 18001:2007 cung cấp các yêu cầu về an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho lĩnh vực hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác định. OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999.
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của họ.

 

Tư vấn OHSAS 18001:2007- OHSAS 18001:2007 là gì?


Các tổ chức áp dụng hệ thống OHSAS 18001 có trách nhiệm và quyền hạn được xác định rõ ràng, có các mục tiêu để cải tiến, với kết quả đo lường đựợc và phương pháp được xây dựng để đánh giá rủi ro. Điều này bao gồm theo dõi việc thiếu khả năng quản lý an toàn sức khỏe, đánh giá hoạt động và xem xét chính sách và mục tiêu.
• Nhận diện mối nguy, kiểm soát việc xác định và đánh giá rủi ro
• Yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác
• Các chương trình OHS và Mục tiêu
• Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, giải trình và quyền hạn.
• Năng lực, đào tạo và nhận thức
• Giao tiếp, tham gia và tư vấn.
• Kiểm soát thực hiện
• Chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
• Đo lường, giám sát và cải tiến việc thực hiện
-OHSAS 18001:2007 thích hợp với các tổ chức muốn có được hiệu quả trong việc quản lý và giảm bớt các “sự cố bất ngờ” & tai nạn ở mơi làm việc.
Bằng cách thiết lập hệ thống được tổ chức chứng nhận bên thứ ba đánh giá, tổ chức sẽ chứng minh cho nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của mình thấy được họ đã thực hiện các quy định về an toàn và sức khỏe một cách hết sức nghiêm túc.
Công nhận OHSAS 18001 mang đến cho tổ chức một khung để giúp tổ chức đáp ứng mọi bổn phận pháp lý của mình về An toàn lao động và Sức khỏe tại nơi làm việc.
Các tổ chức được khuyến khích việc tích hợp các hệ thống quản lý trong một tổ chức như ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001…