Danh mục tài liệu Trim Qualification Program (TQP) cần có là:

1. Sơ đồ tổ chức

2. Trách nhiệm và / hoặc mô tả công việc

3. Quy trình hệ thống quản lý chất lượng (ví dụ: chính sách chất lượng, mục tiêu, hướng dẫn và thủ tục cho Hệ thống Quản lý Chất lượng và các quy trình khác)

4. Hồ sơ đánh giá quản lý

5. Tài liệu đánh giá nội bộ (kế hoạch đánh giá nội bộ, báo cáo, vv)

6. Tài liệu kiểm soát nhà cung cấp (quy trình phê duyệt / tiêu chuẩn phê duyệt, danh sách các nhà cung cấp phê duyệt, hồ sơ đánh giá nhà cung cấp, giám sát thực hiện, ...)

7. Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ (bao gồm lưu giữ hồ sơ)

8. Thông số kỹ thuật / yêu cầu sản phẩm

9. Hướng dẫn kiểm tra, các tiêu chí chấp nhận và các báo cáo kiểm tra và kiểm tra (bao gồm các giai đoạn của IQC, trong quá trình và kiểm tra cuối cùng)

10. Hướng dẫn công việc / tiêu chuẩn tay nghề cho từng quy trình sản xuất

11. Lịch trình / hồ sơ sản xuất

12. Thủ tục xác định và báo cáo "sự cố"

13. Thủ tục thu hồi sản phẩm

14. Hồ sơ khiếu nại của khách hàng

15. Báo cáo hành động khắc phục (liên quan đến sự cố, đánh giá nội bộ, khiếu nại, v.v ...)

16. Lưu trữ hồ sơ về hệ thống truy xuất nguồn gốc

17. Tài liệu bảo dưỡng thiết bị (kế hoạch, thủ tục, hồ sơ, vv)

18. Hiệu chuẩn các thiết bị theo dõi và đo lường (kế hoạch, thủ tục, hồ sơ, vv)

19. Lịch trình và quy trình vệ sinh

20. Danh mục các hoá chất đã được phê duyệt với các Thương hiệu / Nhà sản xuất tương ứng

21. Các tài liệu kiểm soát dịch hại (danh sách các nhân viên kiểm soát dịch hại được đào tạo, hợp đồng với cơ quan kiểm soát dịch hại bên ngoài, hồ sơ kiểm tra dịch hại vv)

22. Bản ghi / kế hoạch cho "Đánh giá rủi ro" của toàn bộ quá trình sản xuất

23. Hồ sơ đánh giá rủi ro

24. Thủ tục / chương trình kiểm tra sản phẩm (bao gồm cả kế hoạch kiểm tra sản xuất, chương trình kiểm tra hợp lý, vv)

25. Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả và hồ sơ

26. Chứng nhận hợp chuẩn chung (GCC) cho mỗi sản phẩm (nếu có)

27. Các báo cáo thử nghiệm trong phòng thí nghiệm (bao gồm Chứng nhận kiểm tra, hồ sơ kiểm tra nội bộ, vv)

28. Danh sách các quy tắc áp dụng, các lệnh cấm, tiêu chuẩn hoặc quy định

29. Hồ sơ kỹ thuật

30. Hồ sơ theo dõi kiểm tra vật thể lạ (ví dụ như hồ sơ phát hiện kim loại, hồ sơ kiểm tra độ nhạy hàng ngày của máy dò kim loại ...)

31. Thủ tục và hồ sơ kim bị hỏng (nếu có)

32. Hồ sơ cuộc họp trước khi sản xuất

33. Kế hoạch Kiểm soát Quy trình

34. Thủ tục & Chính sách về những ảnh hưởng không chính đáng

35. Đào tạo (thủ tục, nhu cầu đào tạo & hồ sơ)

 

Tư vấn TQP - danh mục tài liệuTQP