Dưới đây là kế hoạch tư vấn áp dụng EICC - bộ quy tắc ứng xử dành cho chuỗi cung ứng của ngành điện tử của tư vấn Napha

 

STT

NỘI DUNG TRIỂN KHAI TƯ VẤN

 

1.       

Khảo sát thực trạng, lập báo cáo khảo sát

 

2.       

Thành lập ban EICC, Thiết lập kênh thông tin giữa tư vấn và khách hàng

 

3.       

Lập kế hoạch triển khai chi tiết về thiết lập tài liệu, khắc phục hiện trường, đào tạo. (Để đảm bảo tiến độ đã đề ra thì các kế hoạch này sẽ được thống nhất giữa nhà máy và tư vấn )

4.       

Tiến hành đào tạo:

-          Đào tạo nhận thức và diễn giải các yêu cầu của EICC

-          Đào tạo về đánh giá tuân thủ (Validated Audit Proccess – VAP

-          Đào tạo về tuân thủ môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp,  đạo đức trong kinh doanh

5.       

Thiết lập tài liệu, lập hồ sơ: Các tài liệu / hồ sơ cần thiết lập sẽ bao gồm các nhóm sau:

- Nhóm tài liệu về Lao động

- Nhóm tài liệu về môi trường

- Nhóm tài liệu về an toàn sức khỏe nghề nghiệp

- Nhóm tài liệu về đạo đức kinh doanh

- Nhóm các tài liệu về hệ thống quản lý

 

6.       

Truyền thông:

- Các nội dung liên quan đến lao động, quyền con người

- Các chế độ chính sách của công ty về thời gian làm việc,lao động trẻ em, thù lao, môi trường làm việc...

- Các kênh góp ý, khiếu nại

- Các hoạt động của công đoàn

- Các thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất và tuân thủ trách nhiệm xã hội

- Các hoạt động xã hội như các chương trình từ thiện, hỗ trợ người nghèo...

- Hoạt động thể dục thể thao, hoạt động nhóm

 

7.       

Ban hành hệ thống tài liệu & triển khai áp dụng

 

8.       

Đánh giá hiệu lực tuân thủ EICC

 

9.       

Thực hiện hành động khắc phục

 

10.   

Duy trì tuân thủ quy tắc ứng xử EICC trong toàn hệ thống