TƯ VẤN RBA

RBA (Responsible Business Alliance) - Quy tắc ứng xử của liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm, Tư vấn RBA đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong ngành hoặc các ngành điện tử

Tiếng Anh