1/ Bắt buộc công bố chứng nhận hợp quy phân bón với những sản phẩm nào?

Theo thông tư số 36/2010/TT – BNNPTNT Danh mục các sản phẩm phân bón hữu cơ, vô cơ phải chứng nhận và công bố hợp quy bao gồm:

·         Urê

·         Supe lân

·         Phân lân nhập khẩu, DAP, phân lân nung chảy

·         Phân hữu cơ

·         Phân hữu cơ sinh học

·         Phân hữu cơ khoáng

·         Phân hữu cơ vi sinh

·         Phân vi sinh vật

·         Phân bón có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng

·         Các loại phân bón: Hữu cơ, Hữu cơ khoáng, Hữu cơ vi sinh, Hữu cơ sinh học sản xuất từ nguyên liệu là rác thải đô thị, phế thải công nghiệp chế biến từ nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi.

 

Tư vấn công bố chứng nhận hợp quy phân bón

2/ Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm phân bón vô cơ, hữu cơ gồm những gì?

2.1  Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm phân bón được công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Việc đánh giá hợp quy sản phẩm phân bón được thực hiện theo thông tư số 36/2010/TT – BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện;

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật chỉ định;

c) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

2.2 Đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại địa phương   (thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc).

 Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

 a) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

– Bản công bố hợp quy sản phẩm phân bón theo mẫu quy định;

– Bản sao chứng chỉ chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

– Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón.

  b) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết qủa tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

– Bản công bố hợp quy phân bón theo mẫu quy định;

– Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón;

– Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn;

– Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

– Kế hoạch giám sát định kỳ;

– Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

3/ Hướng dẫn chứng nhận hợp quy phân bón:

Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

 - Thông tư số 83/2009/ TT-BNNPTNT hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy công  bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn