Tư vấn Tìm hiểu về quy tắc ứng xử EICC phiên bản 5.1 (2016)

Tư vấn Tìm hiểu về quy tắc ứng xử EICC phiên bản 5.1 (2016) trong chuỗi cung ứng ngành điện tử

Quy Tắc Ứng Xử của Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn, người lao động được đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng, các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và được thực hiện một cách có đạo đức.

Được coi là một phần của ngành điện tử vì những mục đích của Quy tắc này là tất cả các tổ chức có thể thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Quy tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.

Tư vấn EICC phiên bản 5.1 (2016) cho nhà cung ứng điện tử của Sam Sung

Các tiêu chuẩn sau đây được sử dụng trong quá trình soạn thảo Quy tắc này và có thể là một nguồn hữu ích để xem thêm thông tin. Các tiêu chuẩn sau đây có thể hoặc không được từng Bên tham gia xác nhận.
- Đạo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng và Cải Cách Phố Wall Dodd-Frank http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
- Hệ Thống Kiểm Toán & Quản Lý Sinh Thái www.quality.co.uk/emas.htm
- Sáng Kiến Giao Dịch Có Đạo Đức www.ethicaltrade.org/
- Quy tắc thực hành về An toàn và Sức khỏe ILO
 www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
- Tiêu Chuẩn Lao Động Quốc Tế ILO www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm
- ISO 14001 www.iso.org
- Hiệp hội Phòng Cháy Chữa Cháy Quốc Gia www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp
- Hướng dẫn thẩm định OECD đối với Chuỗi Cung ứng Trách nhiệm Các chất khoáng từ khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và có rủi ro cao
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
- Hướng Dẫn Của OECD Dành Cho Các Doanh Nghiệp Đa Quốc Gia www.oecd.org/mne/
- OHSAS 18001 http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
- Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế www.un.org/Overview/rights.html
- Công Ước Chống Tham Nhũng Của Liên Hợp Quốc https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
- Hiệp Ước Toàn Cầu Của Liên Hiệp Quốc www.unglobalcompact.org
- Quy Định Mua Lại Liên Bang Của Hoa Kỳ www.acquisition.gov/far/
- SA 8000 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937;
 - Giải trình Xã hội Quốc tế (SAI) www.sa-intl.org

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY QUA HOTLINE: 0938.161.564

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO NAPHA

Địa chỉ Tầng 3, An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận.3, TP. HCM
Email: tuvannapha@gmail.com


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng